Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Ordre del dia de la Junta de Govern Local 23.03.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 85. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 90. 3.1.3. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d´habitants de l´Ajuntament de Ripollet. 3.1.4. Contracte menor servei manteniment i suport del programa Wcronos per l´any 2021. 3.1.5. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública de la concessió administrativa de domini públic del bar-restaurant del Centre de Cultura de l´Ajuntament de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració, per a la formació pràctica en centres de treball, entre l´Institut Centre Villar i l´Ajuntament de Ripollet. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació de l´inici d´expedient administratiu de contractació per a l´adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert sumari, el contracte de servei de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat (lot 1) i del servei d´auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat (lot 2), per a les accions formatives per a la formació ocupacional impartides des de l´Ajuntament de Ripollet. 4.2. Empresa i Comerç: 4.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la Unió de Comerciants de Ripollet, per a la contractació d'un servei de dinamització comercial. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Modificació del calendari i barem per a la preinscripció escolar, a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema, per al curs 2021-22.
5.2. Seguretat i Proximitat: 5.2.1. Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal al passatge Can Boter. 5.2.2. Retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua, febrer 2021. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència obres construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 5 habitatges i dos places d'aparcament al carrer Rocabruna, 29. 6.1.2. Autorització llicència obres construcció d'un edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i 7 places d'aparcament al carrer Tamarit, 1. 6.1.3. Autorització llicència obres per a la rehabilitació i ampliació d'un edifici plurifamiliar per 3 habitatges i 4 places d'aparcament al carrer del Sol, 51.
6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu, recurs 89/2021 D.18/3/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior