Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 109. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 124. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 127.
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Empresa i Comerç: 4.1.1. Justificació i pagament subvenció a l´Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, per a la promoció del comerç local 2020. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Aportació econòmica Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), any 2020. 5.2. Seguretat i Proximitat: 5.2.1. Creació estacionaments per a turismes en semibateria al carrer Indústria. 5.2.2. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Pizarro. 6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Cultura i Tradició, amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 7.1. Urbanisme: 7.1.1. Lliurament placa gual (exp. 2019-6241). 7.1.2. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/5526). 7.1.3. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/4173).
7.1.4. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu (exp. 2021/1353). 7.1.5. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/6558).
7.1.6. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/4510). 7.1.7. Classificació d´ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l´OMRQP del Projecte del pla d´acció dels polígons d´activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.22/4/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior