Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA 3.1. Alcaldia:
3.1.1. Acord amb l´Editorial Efadós, SL, de donació d´una còpia digital del fons fotogràfic l´abans. Recull gràfic de Ripollet (1860-1974). 4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 4.1. Economia: 4.1.1. Aprovació de factures, relació 108.
4.1.2. Reclamació rebuts manteniment escala mecànica Galeries Mercacentre. 4.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la licitació del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d´habitants de l´Ajuntament de Ripollet. 4.1.4. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d´ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 4.1.5. Rectificar l´error material de l´acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per la junta de govern local el dia 30 de juliol de 2019. 4.1.6. Contracte menor del Pla d´usos de l´equipament de la plataforma de serveis per a la gent gran: disseny d´usos vinculat a la gestió i organització. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Justificació subvenció Escola de persones adultes Jaume Tuset 5.2. Serveis Socials: 5.2.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, febrer 2021. 5.3. Seguretat i Proximitat: 5.3.1. Autoritzar contragual al carrer Cot, costat oposat núm. 45. 5.3.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per a obres al C. Rocabruna, 29. 5.3.3. Autoritzar zona reservada particular d´estacionaments per a motocicletes al carrer Doctor Gil, 6. 5.3.4. Autorització protecció gual amb topall al carrer Tramuntana, 3-5.
6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a l´entitat Associació Societat Coral el Vallès, per al projecte "adequació d´espais i millores d´aïllament tèrmic a la seu social de l´entitat". 6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Acció Fotogràfica Ripollet, amb motiu del projecte anual d´activitats de l´entitat l´any 2020.29/4/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior