Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Reinici còmputs terminis presentació processos de selecció diverses places

El Decret Llei 463/2020, de 14 de març, va declarar l´estat d´alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. En la seva Disposició Addicional Tercera, se suspenien els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i es deia que el còmput es reprendria en el moment en que perdés vigència aquell real decret o, en el seu cas les pròrrogues del mateix.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, mitjançant el qual es prorrogava l´estat d´alarma, en la seva Disposició derogatòria única, apartat 2, estableix la derogació de la Disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, amb efectes des del dia 1 de juny de 2020, si bé, per ser dia festiu al municipi de Ripollet, aquesta represa o reinici de terminis es computarà des del dia 2 de juny d´enguany.

Per tant, s'informa que des del dia 2 de juny de 2020 es reprén o reinicia el còmput dels terminis administratius que van ser suspesos per la Disposició addicional tercera del Decret Llei 463/2020, de 14 de març, que va declarar l´estat d´alarma.

Concretament, la continuïtat dels procediments administratius en matèria de Persones i Organització als que fem referència són:

- Tècnic mig de contractació mitjançant concurs oposició lliure en règim de funcionari/a interí per projecte. El termini per presentar esmenes acaba el 11/06/2020.

- Tècnic d'Administració General pel departament de Serveis Jurídics amb accés obert per mobilitat interadministrativa. El termini per presentar candidatura acaba el 16/06/2020

- Promoció interna d'una vacant de Sergent de la Policia Local. El termini per presentar candidatura acaba el 20/06/2020

- Tècnic de superior de comunicació, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. El termini per presentar candidatures acaba el 21/06/20202/6/2020

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- TAG en comissió de serveis - llista provisional d'admesos i exclosos .
- Resultats del procés de la borsa d'educadors socials.
- Borsa d'educadors socials - teòrica.
- Borsa de treballadors/es socials - coneixements.
- Sol.licitud participació processos de selecció Ocupació.
- Borsa de treballadors/es socials - resultats prova coneixements.
- Oficial primera mercat - admesos.
- Convocatòria adjudicació d'horts municipals.
- Correcció puntuació proves tècnic/a comunicació.
- Oficial primera instal·lacions - admesos.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ